Disclaimer

Om onduidelijkheden en problemen te voorkomen geldt de volgende disclaimer op mijn homepage: 'Deze homepage' betekent http://www.markmellink.nl, de subdirectories daarvan en elke alternatieve URL die tot dezelfde inhoud leidt. Deze disclaimer is geldig op deze gehele homepage. Andere pagina's en/of bestanden op deze server behoren niet tot deze homepage en vallen niet onder deze disclaimer.

Aan de inhoud van deze homepage, inclusief deze disclaimer zijn geen rechten en/of garanties verbonden. De inhoud is vrijblijvend en onder voorbehoud. Type-, spel- en grammaticafouten kunnen voorkomen. Zowel het betreden van de homepage als het gebruik van de diensten en informatie is geheel op eigen risico.

Ik draag geen verantwoording voor schade aan software, hardware, gegevens en eigendommen van de bezoeker en/of derden. die is ontstaan als gevolg van of in verband wordt gebracht met het gebruik van deze homepage en de informatie die wordt aangeboden.

De bezoeker is verantwoordelijk. Indien er namen van personen, bedrijven, instellingen, verenigingen of andere rechts- of natuurlijke personen genoemd worden, wil dit niet zeggen dat genoemde iets te maken heeft met deze homepage, betreffende tekst of ondergetekende, tenzij anders vermeld. Ondergetekende is niet verantwoordelijk voor externe verwijzingen (verwijzingen die verwijzen naar een pagina die niet tot deze homepage behoort).

Externe verwijzingen betekenen niet dat ik op wat voor wijze dan ook gerelateerd ben aan de eigenaar van de pagina waar naar verwezen wordt. Externe pagina's vallen niet onder deze disclaimer.

Aan deze site kan op geen enkele manier rechten worden ontleend.